TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

TUYỂN DỤNG_Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP

Công ty TNHH Think Next tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai phần mềm ERP (nghiệp vụ Tài chính kế toán)

Mô tả công việc:

·       Khảo sát, phân tích các yêu cầu và phụ trách triển khai phân kế toán của hệ thống ERP

·       Làm việc với khách hàng. Kiểm tra số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, Giá thành, Tổng hợp, kiểm soát Master Data liên quan đến phân hệ Kế Toán.

·       Thực hiện vận hành, phân tích và kiểm thử các báo cáo thuộc phân hệ kế toán.

·       Tham mưu trưởng bộ phận về vấn đề xây dựng, phát triển dự án liên quan đến phân hệ kế toán.

·       Đào tạo và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm.

·       Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, đề án được giao.

·       Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng (email, điện thoại, remote, onsite).

·       Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

 

Thông tin chi tiết tại đây:

http://thinknextco.com/diendan/index.php?threads/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-tri%E1%BB%83n-khai-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-erp-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.2607/


1-16_38_52_505.png

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page