TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Hệ thống đảm bảo chất lượng

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 

1.Mục tiêu của Hệ thống đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng, bao gồm một đảm bảo sao cho người mua hàng có thể mua một sản phẩm, dịch vụ với lòng tin và sự thoải mái là có thể sử dụng một thời gian dài. Đảm bảo chất lượng giống như một lời hứa hoặc hợp đồng với khách hàng về chất lượng. Tuy nhiên, xây dựng và vận hành một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong một cách hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam là yêu cầu cấp thiết nhằm đạt được 2 mục tiêu: (i) phù hợp với tiêu chuẩn của các tổ chức bên ngoài; và (ii) đạt được các mục tiêu của trường.

Do đó, mục tiêu chính trong thiết kế và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Kế toán Kiểm toán tại BUH là:

Hệ thống đảm bảo chất lượng hướng đến đáp ứng tốt sứ triết lý, tầm nhìn và sứ mệnh của Khoa phù hợp với hệ giá trị, mục tiêu, chiến lược của đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan.

Hoạt động đảm bảo chất lượng của khoa Kế toán Kiểm toán tại BUH nhằm hướng đến việc đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng trong quản lý và đào tạo được cải tiến liên tục;

Kiểm soát chất lượng toàn diện và Cải tiến kịp thời trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui định của các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài (trong và ngoài nước) như Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA, Afnor.

2. Giá trị cốt lõi:

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Khoa là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên. Hệ thống này cũng có đầu vào là các hướng dẫn, qui định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; Bộ Giáo dục và Đào tạo, BUH, hệ thống pháp luật Việt Nam và các tổ chức kiểm định uy tín mà nhà trường lựa chọn; Với mục tiêu trên, Khoa Kế toán Kiểm toán tại BUH xác định giá trị cốt lõi cần đạt được trong quá trình vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ như sau:

 (1) Cam kết của ban lãnh đạo khoa là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công của chất lượng;

(2) Tập trung vào khách hàng: toàn bộ các hoạt động của Khoa hướng đến chất lượng phục vụ cao nhất cho các “khách hàng” chính bên trong và bên ngoài, bao gồm sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên, nhà tuyển dụng, và cộng đồng doanh nghiệp;

(3) Tham dự của các bên có liên quan: chất lượng cần được thiết kế, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau.

(4) Liên tục cải tiến: Cơ sở của những cải thiện dựa trên dữ liệu khách quan, trung thực, minh bạch, công khai từ: So sánh với các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài với các thực tiễn tốt trong nội bộ Khoa; Các dữ liệu, thông tin về đảm bảo chất lượng chia sẻ một cách hiệu quả và minh bạch đến tất cả các bên có liên quan.

 

 

3. Đặc điểm về cấu trúc tổ chức và nhiệm vụ: 

Cấu trúc tổ chức về hoạt động đảm bảo chất lượng đã được thống nhất từ Trường và đến Khoa. Khoa đã phân công:

 • 01 Lãnh đạo Khoa trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng. 
 • Tổ đảm bảo chất lượng của Khoa cũng đã được thành lập với các thành viên kiêm nhiệm trong các Trưởng bộ môn và bộ phận hành chính;

Nhiệm vụ

 • Phổ biến hệ thống đảm bảo chất lượng đến cán bộ giảng viên của Khoa để đảm bảo rằng tất cả các quy định liên quan đến QA được thực hiện, phân tích, ghi chép và phổ biến;
 • Hàng năm, tham gia hỗ trợ xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động và phân tích KPI;
 • Xây dựng, cải tiến hệ cơ sở dữ liệu bao gồm các hồ sơ minh chứng, các quy trình đảm bảo chất lượng bên trong chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài.
 • Lưu trữ và cung cấp các minh chứng trong hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Khoa;
 • Định kỳ, thực hiện báo cáo phản hồi khảo sát và đề xuất giải pháp cải tiến với lãnh đạo nhằm hướng đên tăng cường chất lượng hoạt động quản lý, đào tạo của Khoa
 • Báo cáo hàng năm (Annual Report).

MỘT SỐ CHỨNG NHẬN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

https://khoatc.hub.edu.vn/DATA/KhoaTaiChinh/IMAGES/2020/02/0001-15_36_47_086.jpg

Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao Việt Nam (MOET)

 

Giấy chứng nhận kiểm định AUN-QA

 

 

https://khoatc.hub.edu.vn/DATA/KhoaTaiChinh/IMAGES/2020/02/2__h%C3%ACnh_%E1%BA%A3nh_gi%E1%BA%A5y_cn_iso-15_36_47_632.jpg

 

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Tổ chức Afnor của Cộng hoà Pháp

Tài liệu ISO 2022

8. ISO NAM 2022 - Google Drive

 

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page