TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Nội dung Chuẩn đầu ra

Mức độ theo thang đo

PLO1

Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lĩnh vực kinh tế

3

PLO2

Khả năng tư duy phản biện

3

PLO3

Khả năng tổ chức, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế

3

PLO4

Thể hiện tính chủ động và tích cực trong học tập nghiên cứu đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời

3

PLO5

Thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

3

PLO6

Khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

4

PLO7

Khả năng tham gia xây dựng và phát triển giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

5

PLO8

Khả năng nhận biết, nắm bắt và thích ứng với các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

5

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page