TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
 • (028) 38.971.641

Hướng dẫn thực hiện

12.1 Các học phần tự chọn: Sinh viên chọn các môn tự chọn theo 2 định hướng đào tạo. Khi đã chọn môn học tự chọn theo định hướng đào tạo nào thì các môn tự chọn tiếp theo cũng phải chọn theo cùng định hướng đó. Các môn tự chọn chia theo định hướng đào tạo bao gồm:

 

Định hướng 1 (truyền thống)

Định hướng 2 (hiện đại)

Các môn cơ sở đại cương (Sinh viên chọn 01 trong số các môn học

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cấu trúc rời rạc

Tâm lý học

 

Logic học

 

Các môn cơ sở ngành (sinh viên chọn 3 trong số các môn học)

Thị trường tài chính và ĐCTC

Cơ sở lập trình

Hoạt động kinh doanh ngân hàng

Phân tích dữ liệu kế toán với Python

Thuế

Trực quan hóa dữ liệu kế toán với Python

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

 

Các môn ngành (sinh viên chọn 3 trong số các môn học)

Kế toán công

Thẩm định giá tài sản

Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số

Thanh toán quốc tế

12.2 Thay thế Khóa luận tốt nghiệp: Trong học kỳ thứ 8, trường hợp sinh viên không thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải thực hiện các học phần thay thế. Nhóm các môn học thay thế phải có tổng số tín chỉ tương đương 9 tín chỉ.

12.3 Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng: Là điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp (có chứng chỉ hoàn thành), không được sử dụng để tính điểm trung bình chung tích lũy.

12.4 Các môn học tiếng Anh: Không thiết kế các học phần tiếng Anh căn bản vào Chương trình đào tạo. Tiếng Anh chuyên ngành gồm 2 học phần với tổng số 5 đơn vị tín chỉ: Tiếng Anh chuyên ngành 1 (2 đvtc) và Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán (3 đvtc).

  1. Chuẩn Tin học

+  Điều kiện để học học phần Tin học ứng dụng: sinh viên đạt một trong các điều kiện sau đây:

 1. Sinh viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa do Trường tổ chức;
 2. Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường cấp;
 3. Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường.

          Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông báo của Trường.

+  Chuẩn Tin học đầu ra: sinh viên đạt một trong các điều kiện sau đây:

 1. Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trường cấp;
 2. Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường.

          Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông báo của Trường.

12.6 Chuẩn tiếng Anh

+  Điều kiện để học học phần tiếng Anh chuyên ngành: Sinh viên phải đạt điểm theo yêu cầu của Trường thông qua kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu khóa, hoặc các điểm tiếng Anh quốc tế tương đương A2 (TOEIC 350, IELTS 3.5 ...). Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ/chứng chận để chứng minh trình độ ngoại ngữ theo thông báo của Trường.

+  Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo danh mục Trường thông báo; sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ/chứng chận để chứng minh trình độ ngoại ngữ theo thông báo của Trường.

12.7 Thời gian đào tạo

Thiết kế thời gian tổ chức đào tạo là 04 năm với 08 học kỳ chính và 03 học kỳ hè. Trong các học kỳ chính, 07 học kỳ đầu sinh viên chủ yếu được học tập trên giảng đường, học kỳ cuối là học kỳ thực tập cuối khóa và thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp có số tín chỉ tương đương. Sinh viên có thể đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt trong các học kỳ chính và học kỳ hè. Học kỳ hè được tổ chức đào tạo theo nhu cầu của sinh viên.

Sinh viên có thể học vượt để hoàn thành chương trình trước 01 năm so với thời gian đào tạo chuẩn 4 năm thiết kế. Thời gian học tập kéo dài so với thời gian đào tạo chuẩn không quá 02 năm

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

  (028) 38.971.641

  khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page