TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

TỌA ĐÀM “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TRONG TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỀ CƯƠNG, BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN

Ngày 28/5/2020, Bộ môn Kế toán quản trị- Khoa Kế toán- Kiểm toán đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính đến đề cương, bài giảng các môn học kế toán”

Ngày 28/5/2020, Bộ môn Kế toán quản trị- Khoa Kế toán- Kiểm toán đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính đến đề cương, bài giảng các môn học kế toán”

Đầu tiên, ThS. Nguyễn Phương Mai trình bày các nội dung liên quan đến tình hình áp dụng các chuẩn mực quốc tế tại các quốc gia. Theo đó, có 98 quốc gia bắt buộc áp dụng toàn bộ IAS/IFRS; 9 quốc gia bắt buộc áp dụng IAS/IFRS đối với một số doanh nghiệp; 25 quốc gia yêu cầu áp dụng IAS/IFRS; 22 quốc gia không yêu cầu áp dụng IAS/IFRS; 21 quốc gia không có thị trường chứng khoán. Tại Việt Nam, Bộ tài chính ban hành Quyết định 345/TT-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và đủ nguồn lực áp dụng IFRS sẽ bắt buộc áp dụng từ năm 2025; các doanh nghiệp khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế sẽ thực hiện áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) bắt buộc từ năm 2025.

Buổi tọa đàm đã có một số ý kiến về ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đến đề cương và bài giảng các môn kế toán. Theo đó, Việt Nam mới ban hành được 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), còn nhiều hạn chế, khác biệt và thiếu so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực liên quan đến nhóm công cụ tài chính, về giá trị hợp lý, trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ghi nhận suy giảm giá trị tài sản, thể hiện các thông tin trên báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập toàn diện khác, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu,...)...dẫn đến khó khăn cho công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc áp dụng IFRS/VFRS sẽ đưa đến một số thay đổi trong cách tiếp cận, nội dung giảng dạy các môn kế toán như Kế toán ngân hàng 1, Kế toán ngân hàng 2,...Vì vậy, theo lộ trình áp dụng, thực hiện thay đổi nội dung giảng dạy một số chương nghiệp vụ cho phù hợp với các quy định có liên quan khi được ban hành (IFRS: đến trước 15/11/2021; VFRS: đến trước 15/11/2024): kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán các công cụ tài chính phái sinh, kế toán thuế trong ngân hàng,...

Buổi tọa đàm kết thúc lúc 11h00 cùng ngày!

Một số hình ảnh buổi tọa đàm.

TỌA ĐÀM “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TRONG TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN
TỌA ĐÀM “ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TRONG TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page