TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM
  • (028) 38.971.641

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỐ VẤN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

TT TÊN LỚP ĐƠN VỊ QUẢN LÝ LỚP GVCV NĂM HỌC 2021 - 2022 EMAIL
1 DH34KT01  Khoa Kế toán - Kiểm toán Đỗ Thị Hương huongdt@buh.edu.vn
2 DH34KT02 Khoa Kế toán - Kiểm toán Trần Thị Hải Vân vantth@buh.edu.vn
3 DH34KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Đoan Trang trangntd@buh.edu.vn
4 DH34KT04 Khoa Kế toán - Kiểm toán Mai Hồng Chi chimh@buh.edu.vn
5 DH35KT01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Huỳnh Thị Ngọc Anh vanttt@buh.edu.vn
6 DH35KT02 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Xuân Nhật nhatnx@buh.edu.vn
7 DH35KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán Lý Hoàng Oanh oanhlh@buh.edu.vn
8 DH35KT04 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đinh Văn Thịnh thinhdv@buh.edu.vn
9 DH35KT05 Khoa Kế toán - Kiểm toán Vũ Hải Yến yenvh@buh.edu.vn
10 DH36KT01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Lương Xuân Minh minhlx@buh.edu.vn
11 DH36KT02 Khoa Kế toán - Kiểm toán Trần Thị Hải Vân vantth@buh.edu.vn
12 DH36KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đỗ Thị Hương huongdt@buh.edu.vn
13 DH36KT04 Khoa Kế toán - Kiểm toán Hồ Hạnh Mỹ myhh@buh.edu.vn
14 DH36KT05 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đinh Văn Thịnh thinhdv@buh.edu.vn
15 DH36KT06 Khoa Kế toán - Kiểm toán Tiêu Thị Thanh Hoa hoattt@buh.edu.vn
16 DH37KT01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Thương thuongnt_ktkt@buh.edu.vn
17 DH37KT02 Khoa Kế toán - Kiểm toán Trần Thị Tuyết Vân vanttt@buh.edu.vn
18 DH37KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Phương Mai mainp@buh.edu.vn
19 DH37KT04 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Tường Tâm tamntt@buh.edu.vn
20 HQ6-GE01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Dương Nguyễn Thanh Tâm tamdnt@buh.edu.vn
21 HQ6-GE07 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk@buh.edu.vn
22 HQ7-GE01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Mai Hương huongntm@buh.edu.vn
23 HQ7-GE08 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Xuân Nhật nhatnx@buh.edu.vn
24 HQ7-GE09 Khoa Kế toán - Kiểm toán Tiêu Thị Thanh Hoa hoattt@buh.edu.vn
25 HQ8-GE01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Đoan Trang trangntd@buh.edu.vn
26 HQ8-GE09 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Hằng Nga nganth@buh.edu.vn
27 HQ8-GE10 Khoa Kế toán - Kiểm toán Lương Xuân Minh minhlx@buh.edu.vn
28 HQ9-GE01 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Quốc Thắng thangnq@buh.edu.vn
29 HQ9-GE11 Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguyễn Thị Hiền hiennt@buh.edu.vn
30 HQ9-GE12 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đoàn Quỳnh Phương phuongdq@buh.edu.vn
         

 

KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 1, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

    (028) 38.971.641

    khoaktkt@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page